TillbakaSkogsbruk   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Långsiktighet och nära samarbeten

Skogen engagerar, det är inte minst de senaste årens debatter ett bevis på. Från biologisk mångfald, till äganderätt och skogsråvaran som sätt att möta klimatförändringarna – det är ett brett spektra av frågor som diskuteras, stöts och blöts.
– Vi har en enorm respekt för råvaran som växer i de västerbottniska skogarna. Den är grunden för vår verksamhet och att Martinsons kunnat växa som företag sedan starten för snart hundra år sedan. Ett långsiktigt perspektiv är självklart för oss, säger Anders Ringsell, skogschef på Martinsons.

– Men samtidigt finns förstås målkonflikter. När vi avverkar skog så sker en påverkan på skog och mark. Vi gör allt vi kan för att agera så hänsynsfullt som möjligt och jag vågar säga att med den kunskap som finns hos oss och våra entreprenörer idag så har vi kommit väldigt långt.

Martinsons har etablerat nära samarbete med ett flertal entreprenörer runt om i länet och bidrar därigenom till ytterligare arbetstillfällen utöver de cirka 450 personer som är direkt anställda av företaget.
– Det är duktiga och drivna människor som är baserade i mindre samhällen runt om i länet. Det känns bra att på ett konkret sätt kunna bidra till en levande landsbygd, säger Anders Ringsell. 

– De är otroligt viktiga samarbetspartners för oss på många sätt och för oss är det viktigt att vi har samsyn när det handlar om hur vi arbetar gentemot skogsägaren men också hur vi tar hand om marken som vi verkar på. 

Nya arbetssätt
Ett sätt att göra det har handlat om att utveckla nya arbetssätt som bland annat minskat mark och vattenskadorna i skogen.. Inom ramen för Martinsons löpande arbete med ständiga förbättringar införde skogsavdelningen målstyrningsmöten där avverkningsledare, virkesköpare och ledning deltar. 

På mötena, som sker med teknik där alla kopplar upp sig var man än är, går man igenom nyckeltal för säkerhet, arbetsmiljö, lager, leveranser mot sågverken, den operativa avverkningsplaneringen, avvikelser i kvalitet och hur företagets köp och kundservice går. På så vis vet alla på avdelningen var maskiner befinner sig, var det avverkas och vad det är som för stunden behöver levereras. Alla avvikelser följs upp för att på så vis hitta ytterligare förbättringspunkter. Och arbetssättet har gett stora kvalitativa vinster.
– Vi ligger på över 90 procent när det gäller graden av skördarens precision i måttnoggrannhet. Det är en väldigt hög siffra. De strukturerade, löpande informationsuppdateringarna gör att alla våra medarbetare hela tiden har de bästa förutsättningarna att ta rätt beslut. Det har gett ett lugn i organisationen. Vi är på rätt trakter i rätt tid, våra virkesköpare har fått mer tid att lägga på service till sina kunder och vi levererar rätt råvara i rätt tid, säger Anders Ringsell.

Minskade skador
När rätt råvara levereras till sågverken i rätt tid tillvaratas också virkesvärdena maximalt, något som är viktigt för skogsägarna.Ett konkret exempel på förbättringarna är att Martinsons avverkade utan några uppehåll i avverkningen under våren 2017.
– Det brukar annars vara en svår period på grund av tjällossningen som leder till vägskador och sönderkörningar. Men eftersom hela avdelningen löpande delat samma information har vi kunnat planera bra och undvika skador. Dessutom har virket i mycket högutsträckning varit tillgängligt för vår industri trots svåra vägförhållanden, säger Anders Ringsell.

Vid tinande marker och särskilt kring rinnande vattendrag är det viktigt att inte få körskador som leder till slamning ut i vattendraget.
– Mot känsliga bäckar där överfart krävs jobbar vi med till exempel med virkesbroar där maskinlaget bygger en bro som sedan täcks med ris för överfart för fullastad skotare. 

Den nivå på hänsyn som tas gör det svenska skogsbruket världsledande när det handlar om hållbarhet. För varje träd som avverkas så planteras två nya och det svenska virkesförrådet växer varje år, vilket gör att det är möjligt att avverka mer virke än dagens nivåer på cirka 90 miljoner skogskubikmeter per år. 

På väg mot bioekonomi
I ett läge där effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare så står det viktigaste valet mellan att fortsätta använda fossila material som plast, stål och betong eller att gå över till förnybara material som trä. I det valet har Martinsons tillsammans med Skogsindustrin en tydlig uppfattning.
– Vi behöver en bioekonomi istället för en fossilt baserad ekonomi. För att nå dit måste vi använda mer trä. Samtidigt ska vi alltid göra det på ett ansvarsfullt sätt. För oss på Martinsons är ett mål att 
öka virkesanskaffningen i vårt kärnområde i Västerbotten. Därför jobbar vi strategiskt med att öka närvaron hos de privata skogsägarna i området. Då minimerar vi transporter och kan vara en bra och långsiktig partner till skogsägarna, där vi tar hand om skogsfastigheten ur alla aspekter, förklarar Anders.

Måluppfyllnad

Hållbar råvara Vi avverkar enbart skog som uppfyller riktlinjerna inom controlled wood. 
Resultatet är utmärkt. Ingen råvara som sågas på Martinsons anläggningar kommer från kontroversiella källor. Cirka hälften av vår råvara köps in av vår egen skogsavdelningar från privata skogsägare runt om i Västerbotten.

Biologisk mångfald Vi är ständigt aktiva i branschgemensamma diskussioner och initiativ kopplat till hållbart skogsbruk och tar med oss nya kunskaper i ämnet som tillför värden i vår egen organisation. 
Resultatet är medelmåttigt. Martinsons har under året deltagit i branschgemensamma initiativ och dialoger. Förbättringsmöjligheter finns när det handar om proaktivitet och kunskapsspridning.

Långsiktiga skogsbruk Vi möjliggör aktiva skogsbruk runt om i hela Västerbotten genom att jobba tillsammans med lokala entreprenörer stationerade i glesbygd och för utvecklande dialoger kring långsiktigt och hållbart skogsbruk med privata skogsägare.
Resultatet är utmärkt. Martinsons samarbetar med entreprenörer som har hemvist i mer än 30 olika norrländska orter, samhällen och byar.