TillbakaResursutnyttjande   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Hållbara transporter kräver hållbara lösningar

I flera delar av verksamheten har Martinsons kommit långt när det handlar om miljöförbättrande åtgärder. Bland annat används bara förnybar el från vattenkraften i Skellefteälven i verksamheten. Nästa stora steg pågår inom transportsidan. Johanssons Åkeri, som varit Martinsons partner i över 30 år och som hanterar cirka en tredjedel av företagets transporter, har övergått till att köra på miljöbränslet HVO. Men det finns utmaningar och begränsningar att tackla.

Johanssons Åkeri är det transportföretag som Martinsons oftast anlitar. För två år sedan gick de över till det temperaturoberoende drivmedlet HVO, Hydrogenated Vegetable Oil, med stöd av Martinsons. I dag kör de cirka 85 procent av sina transporter med biobränslet, vilket gör att en fjärdedel av Martinsons råvarutransporter och färdigvarutransporter nu drivs av fossilfritt bränsle året om.

Martinsons jobbar proaktivt och redan vid en transportbeställning kan det uttalas att det ska vara med HVO.
– Tittar vi till exempel på januari 2018 så körde Johanssons med 87 procent HVO. Det är jättebra och det ligger ungefär på snittet, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.

Utsläpp per transporterat ton
Beställningarna följs upp med rapporter över utsläppen som är baserade på olika sätt från transportörerna.
– När jag började fråga efter statistikunderlag för två år sedan var det inte lika givet att alla transportörer kunde leverera siffror. Men det har blivit bättre och kommer att bli lättare att följa upp. I dag kan vi få bra statistik ända ner på enskild frakt, medan en del levererar utsläppen i klumpsumma, säger Ulrika Wågberg.

För att kunna följa upp på bästa sätt vill Martinsons ha statistiken i utsläpp per transporterat ton.

HVO är största biobränslet i norra Sverige eftersom den inte är temperaturkänslig som till exempel RME (Rapsmetylester) som är en biodiesel gjord på raps och rybs.
När Johanssons påbörjade omställningen av bränsle hade man RME i tanken i Bygdsiljum från april till oktober, sedan blev det för kallt och ställde till med motorproblem. HVO en enklare produkt att använda och är ett fullt utbytbart bränsle mot diesel, något som motorer och filter klarar av.

Begränsad tillgång
När Martinsons sadlade om till HVO var inte debatten om palmolja eller PFAD, en fettsyra som uppstår vid tillverkningen av ätbar palmolja, uppe på bordet. I dag däremot är det en verklighet att Sveriges rena HVO-diesel utan palmoljeprodukter verkar vara på väg att ta slut.
– Att vara en miljömedveten beställare av transporter är en utmaning. Vi har bestämt oss för att den dagen vi får besked om att det finns PFAD eller palmolja i våra transporter – vilket är som pest eller kolera – då övergår vi till fossilt bränsle igen, säger Ulrika Wågberg.
Utmaningarna är inte helt lätta att tackla. Det är dels hög efterfrågan på HVO och dels råder brist på andra råvaror.
– Det är en jättesvår balansgång. Diesel eller palmolja är väldigt kontroversiellt. Ursprunget på diesel är inte alltid känt och då vet vi inte vilka vi stöttar. Men vi hoppas på en förändring genom ursprungsmärkning. Det finns även certifierad palmolja som kommer från områden där man inte skövlat regnskog, säger Ulrika som har tät kontakt med leverantören Skelleftebränslen.
Hon tror att HVO bara kommer att vara en del av framtidens biobränslen.
– För att byta ut ett biobränsle måste flera olika biodrivmedel, tillsammans med el, samsas. Världen kommer inte bara att klara sig med ett eller två alternativ. Det finns för liten mängd av ett specifikt biodrivmedel för att säga att ”nu är det det här som gäller”. Vi får följa utvecklingen där. För min del får jag bra input av Skelleftebränsen, det är ett viktigt samarbete med vår leverantör av HVO och diesel som har lokala tankar, säger Ulrika.

Eldrivna truckar
Ytterligare ett steg handlar om att miljöförbättra de interna transporterna som har förbättringspotential, inte minst omställningen av maskinparken. Där sneglar Martinsons mot utvecklingen av eltruckar som är intressant och har tagit stora kliv.
– Vi har tagit in offerter och data för att räkna på investeringen av en 15 tons truck. Det är en högre inköpskostnad men det räknar in sig på 1,5 år tack vare lägre underhållskostnader och billigare drivmedel.

Luktfritt lim
Användningen av olika typer av kemikalier är också en viktig del i arbetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Martinsons använder systemet Chemsoft för att registrera de kemikalier som används och har under året inlett ett strukturerat arbete för att kartlägga och bedöma de olika typer av kemikalier som används.
– Varje avdelning ska kunna riskbedöma sina produkter och utifrån det använda dom på rätt sätt så att ingen kommer till skada av dem, säger Nicklas Åberg, HR-specialist och sammankallande i kemikaliegruppen.

Riskbedömningen som kemikaliegruppen gör utgår både från de risk- och hälsofaktorer som är kopplade till en viss kemikalie och den mängd som används inom Martinsons. Särskilt när det handlar om limmet som används till KL-trä så har Martinsons i den nya fabriken övergått till ett luktfritt 1-komponentslim, vilket innebär att ingen härdare behövs i processen.
– För arbetsmiljön är det en stor vinst då det lim som tidigare använts luktat kraftigt. Det slipper vi nu. Det negativa är att det är en typ av formskum som är svårt att ta bort för den som får det på sig även om alla förstås arbetar med skyddskläder, förklarar Nicklas.

Utöver limmet utgör oljor, glykoler och andra kemikalier som behövs för att driva fordonsparken också en stor del av Martinsons kemikalieanvändning.

Inköpspolicy
Martinsons miljöpolicy finns invävd i den ”Code of conduct” som Ulrika Wågberg initierat och tagit fram sedan något år tillbaka. Både anställda och samarbetspartners görs också medvetna om uppförandekoden.
– Vi ska inte ta lättare på saker vi använder oss av bara för att vi köper en tjänst eller vara från någon annan. Det kan till exempel vara när vi upphandlar IT-artiklar så vill vi att leverantören redovisar hur de jobbar med ursprungscertifikat vad gäller metallerna i produkterna, säger Ulrika.
Det spänner också över delar som arbetsmiljö, löner och förmåner. Men även hur miljölagstiftning efterföljs och avfallshanteringen går till.
– Uppförandekoden säkerställer även att våra partners har samma moral, värderingar och tankesätt i allt de företar sig. Det är jätteviktigt eftersom de blir vår förlängda arm mot kunderna, menar Ulrika.
När det gäller inköpspolicyn så har Martinsons lyft fram områden som lim, isolering och transporter som bör ha extra fokus.
– Vi ska också vara noggranna mot vilka produkter vi byter ut, så att vi inte tar in något som har sämre miljöegenskaper, säger hon.

Måluppfyllnad

Inköp Alla våra strategiska leverantörer ska följa de riktlinjer som vi inom Martinsons satt upp i vår uppförandekod.
Resultatet är bra. Martinsons för dialoger med samtliga strategiska leverantörer kring vår uppförandekod och de krav som ställs på leverantörer. Det som håller oss tillbaka från ett utmärkt resultat är att vi saknar praktiska möjligheter att närmare undersöka efterlevnaden genom egna kontroller.

Transporter Vi har effektiva externa transporter och välplanerad logistik som gör att utsläppen för våra transporter kan hållas på en låg nivå varje år. 
Resultatet är bra. För helåret 2017 är våra utsläpp lägre än cirka 30 gram koldioxid per tonkilometer. Det är ett resultat som nås tack vare att vår största samarbetspartner kör 85 % av sina transporter med biobränslet HVO. Johanssons står för en tredjedel av våra totala externa transporter vilket gör att klimatbelastningen från transporterna minskar markant. Lastbil står för en kraftig majoritet av våra transporter. Båt är det andra transportslaget som används. När det handlar om Martinsons interna transporter så är maskinparken helt fossilt baserad. Satsningar på klimatsmarta körsätt har genomförts med goda resultat.

Kemikalier Inom Martinsons hanteras de kemikalier som används enligt rådande miljömål och säkerhetsföreskrifter. Vi vill minimera vår användning av kemikalier som kan ge skador på hälsan eller utgör en risk för miljön. 
Resultatet är medelmåttigt. Inom Martinsons används 438 olika typer av kemikalier. Endast en av dessa når den högst riskklassningen enligt kemikaliedatabasen Chemsoft. Under 2017 bildades en grupp med uppgift att kartlägga de kemikalier som används med målsättningen att minska antalet kemikalier till under 400. Det arbetet förväntas ge resultat under 2018.

Energianvändning Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.
Resultatet är utmärkt. Martinsons har slutit avtal med Skellefteå Kraft som säkrar att all elenergi som används av Martinsons kommer från förnybar el från Skellefteälven. Värmeenergin skapas av biobränslen, vilket gör att vi når utmärkta resultat med minimal miljöpåverkan.

Ständiga förbättringar Vi genomför insatser som effektiviserar vår produktion och som säkrar en hög hållbarhetsprestanda på våra produkter.
Resultatet är utmärkt. Martinsons har sedan 2009 arbetat med ständiga förbättringar och varje år tagit kliv som utvecklat företaget. Den ackumulerade summan av besparingar till följd av verksamhetsförbättrande åtgärder uppgår hittills till drygt 60 miljoner kronor.