TillbakaErbjudandet   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Granskningar från tredje part skapar trovärdighet

Miljöprestandan hos trävaror, byggdelar och byggsystem står högt på agendan hos allt fler beställare. Samtidigt är det svårt för många att reda ut begreppen i den växande floran av rapporter och konkurrerande certifieringssystem. Martinsons har mött det genom att jobba hårt med tredjepartscertifieringar.
– För oss är det både en fråga om transparens och trovärdighet, säger Martinsons miljö- och kvalitetssamordnare Per Lundgren, vars senaste äss i rockärmen är att Martinsons nu kan erbjuda byggdelar i KL-trä som är miljömärkta med Svanen.

Martinsons har tagit fram miljövarudeklarationer för sitt KL-trä och limträ i samarbete med EPD Norge och IVL:s Martin Erlandsson, en av de främsta auktoriteterna inom området. Det kräver en van läsare, men den siffra som de flesta navigerar mot är värdet GWP – Global Warming Potential. För Martinsons KL-trä är siffran –658 kilo per kubikmeter och för Martinsons limträ–679 kilo per kubikmeter.
– Det handlar om att trä är ett material som är uppbyggt av kol och som binder koldioxid. Att vi kan nå stora minussiffror även netto handlar om att vi har en klimatsmart produktionsapparat som vi förstärkt med korta transporter, förklarar Per Lundgren.

Förnybar energi
Martinsons har kommit långt på flera sätt. Utöver att möta kravställningar har Martinsons tagit en rad proaktiva beslut för att öka sin miljöprestanda. Ett av dem är beslutet att all elenergi på anläggningarna ska komma från lokalt producerad vattenkraft från Skellefteälven, via Skellefteå Kraft.
– Det har sänkt vår miljöpåverkan markant och betyder att vi använder mycket lite fossil energi på våra anläggningar. Värmen som behövs för att torka virket baseras på biobränslen i form av restprodukter från sågen. Men fortfarande drivs våra truckar med fossila bränslen och där saknar vi i dag ett bra förnybart alternativ, säger Per Lundgren.

Ökad efterfrågan
Det starka medvetenheten kring klimatpåverkan har slagit igenom särskilt stort inom den svenska byggsektorn. När Sverige Bygger genomförde en undersökning bland 3700 fastighetsägare, byggherrar och konsulter svarade 56 % att de hade miljöcertifieringssystem och
21.8 % att de kommer att börja inom kort. Hälften hade en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande och 36 % håller på att utveckla sådana strategier. Det finns med andra ord en starkt växande marknad för hållbara erbjudanden. 

– Här är vårt Svanenmärkta KL-trä ett genombrott som gör det enkelt för beställare som vill göra hållbara val. Och de blir allt fler, säger Per Lundgren.

Livscykelanalys och miljöpåverkan
För det är inte helt enkelt för beställare att navigera när alla material lyfter fram hållbarhet i olika former. Jämförande livscykelanalyser (LCA) har blivit viktiga och tunga dokument när det handlar om att bedöma hållbarhetsprestanda hos olika typer av byggnader. 
– Vi ser att våra stommar i KL-trä och limträ presterar mycket bra jämfört med konkurrerande material vilket är glädjande. Vi är också positiva till att kunskapsbasen ökar kring klimatavtrycket hos en byggnad från vagga till grav, säger Per men tillägger att måttet inte är heltäckande: 

– Samtidigt finns viktiga delar som inte tas med i en livscykelanalys. En handlar om det som händer på platsen där byggmaterialen utvinns. Om det är fossila material så är det en ändlig resurs. När vi skördar träd så planteras också nya som kan växa och ta upp stora mängder koldioxid under den processen. Den andra delen handlar om den koldioxid om är naturligt bunden i materialet. Det är en fördel hos trä som inga fossila material kan matcha.

Martinsons tredjepartsgranskningar och tillverkningsstandarder

Image

Måluppfyllnad

Säkra miljöval Våra förädlade produkter är miljövarudeklarerade eller hållbarhetsbedömda av tredje part. 
Resultatet är utmärkt. Våra produkter är bedömda av tredje part, där våra fingerskarvade och tryckimpregnerade produkter är tredjepartsgranskade av RISE enligt NTR och EN-märkning.

Byggdelar och stommar Våra byggdelar och stommar vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material. 
Resultatet är utmärkt. Vi har genom vår satsning på produktion av KL-trä ökat användandet av klimatneutrala byggdelar på den svenska byggmarknaden. Våra leveranser av KL-trä från vår egna produktion har ökat med 99.6 procent under året samtidigt som leveranserna av limträ fortsatt håller en stabil volym på cirka 40 000 m3 totalt. Vi har också fortsatt utveckla våra stomsystem i limträ för att göra det ännu enklare att göra klimatsmarta val.

Trävaror Våra sågade och förädlade trävaror vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.
Resultatet är bra. Vi har vuxit på vår inhemska marknad och på strategiskt utvalda exportmarknader. Den växande kinesiska marknaden är ett exempel på en marknad där vi genom ett långsiktigt arbete ökat vår export av senvuxen norrländsk fura, för användning i bland annat i hemrenovering och inredning. Våra leveranser till kunder inom Sverige ökade under året med 15 procent och den totala volymen för sågade och förädlade trävaror landade på 440 000 kubikmeter, varav drygt hälften gick på export.

Affärsetik Alla våra samarbeten präglas av gällande lagstiftning och riktlinjer kring arbete för god affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter. 
Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer kring vikten av vår leverantörskod och att de uppfylls i deras leverantörskedjor. Samtidigt ser vi praktiska begränsningar när det handlar om egna uppföljningar på grund av resursbrist.